Przetwarzanie danych

Jak przetwarzamy dane osobowe

W ramach prowadzonej działalności tłumaczeniowej przetwarzamy dane osobowe. W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa, że:

 • Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej „rozporządzenie”). Jego treść znajdą Państwo na stronie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.
 • Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Translators.net.pl Magdalena Duda-Klimaszewska, Sławomir Duda-Klimaszewski Spółka cywilna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Śliczna 18/18, reprezentowana w kwestiach danych osobowych przez Sławomira Dudę-Klimaszewskiego.
 • Dane osobowe przetwarzamy w celu obsługi korespondencji z Państwem i wykonywania zleceń.
 • Przetwarzamy tylko te dane osobowe, które są niezbędne do realizacji określonych celów.
 • Dane przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji tych celów. Prosimy o zapoznanie się z celami przetwarzania oraz okresem przechowywania danych:
Cel przetwarzania Podstawa prawna Okres przetwarzania
Obsługa zapytań oraz obsługa zleceń umowa o świadczenie usług tłumaczeniowych lub zlecenie wykonania tłumaczenia do zakończenia współpracy (maks. 10 lat)
Prowadzenie dokumentacji rachunkowej (podanie odpowiednich danych zleceniodawcy jest obowiązkowe w przypadku wystawienia faktury; brak danych uniemożliwia wystawienie faktury) obowiązek prawny wynikający z Ustawy o rachunkowości 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym rozliczono podatek dochodowy za dane zlecenie (np. dla zlecenia z 2011 r. okres przetwarzania kończy się 31.12.2017 r.)
Przechowywanie korespondencji i dokumentacji (w celu obsługi ewentualnych reklamacji i roszczeń oraz zachowania spójności między zleceniami wykonywanymi dla tego samego klienta) prawnie uzasadniony interes tłumacza do zakończenia współpracy lub do zakończenia okresu przedawnienia roszczeń (maks. 15 lat)
Marketing i reklama (dotyczy wyłącznie referencji wystawianych nam przez Państwa oraz sytuacji, w których wyrażają Państwo wyraźną zgodę na to, byśmy podali Państwa dane w celu weryfikacji referencji podczas naszych działań marketingowych) wyraźna zgoda do zakończenia działań marketingowych (maks. 15 lat)
 • Mają Państwo prawo zażądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Niektórych danych nie będziemy mogli od razu usunąć, np. dane znajdujące się na dokumentach finansowych musimy przechowywać przez okres wskazany w odpowiednich przepisach fiskalnych (jak wskazujemy w tabeli powyżej).
 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • W celu prowadzenia korespondencji Państwa dane osobowe mogą być przechowywane na serwerze poczty elektronicznej obsługiwanym przez stronę trzecią.
 • Możemy przekazywać Państwa dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, np. w celu wykonywania kopii zapasowej danych na serwerze zdalnym. W takiej sytuacji zapewnimy, że dane będą odpowiednio szyfrowane, a dostawca usług kopii zapasowych będzie działał zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem.
 • Nie wykorzystujemy pozyskanych danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dla celów profilowania.
 • Nie planujemy dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z nami. Dane kontaktowe znajdą Państwo w panelu po lewej stronie.